چگونگی ذوب آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی

درک دقیق رفتار کلوخه های آهن اسفنجی هنگام ذوب در کوره های فولاد سازی جهت اصلاح طرح این کوره ها و همچنین اصلاح مشخصه های فیزیکی و شیمیایی کلوخه های مزبور لازم می باشد . در این مقاله وقایع مربوط به ذوب پیوسته کلوخه های آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی ، تجزیه و تحلیل گردید است . هدف بحث ارائه روشی است جهت بررسی کمی پدیدهای پیچیده که به دلیل کاربرد صنعتی اهمیت می یابد . نحوی ترکیب اطلاعات تجربی و یافته های آزمایشگاهی به منظور ساختن الگویی که بتواند میزان اثر عوامل موثر بر ذوب کلوخه های آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی را پیش بینی نماید ، بعنوان کاربرد آموزنده روش فوق مطرح گردیده است . نتیجه عملی این بررسی بهبود و توسعه تکنولوژی ذوب و تهیه فلزات می باشد

;


دانلود مقاله:
دانلود