بررسی دمای آستمپرینگ روی چدن

عملیات آستمپرینگ روی فلزات آهنی جهت افزایش استحکام و تافنس در صنایع بکار می رود . در این مقاله نیز به منظور بهبود خواص چدن نشکن GGG70 برای میل لنگ پژو 405 ، عملیات آستمپر جهت تولید چدن های ADI  در دماهای محتلف رو نمونه های ریختگی به شکل -Y بلوک انجام شد .

;


دانلود مقاله:
دانلود