فولادین ذوب آمل

درباره تحقیق و توسعه گروه فولادین آمل

تحقیق و توسعه

بیانیه ی چشم انداز:

موتور محرکه ی کار و کسب برای رشد پایدار


بیانیه ماموریت:

 بهینه سازی فرآیندهای جاری و به کار گیری فرآیندهای جدید در راستای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها
 شناسایی پتانسیل های رشد سازمان برای بهره برداری از فرصت های موجود در زمینه ی کار و کسب


بیانیه ی ارزش ها:

 پیروی از قانون طلایی اخلاق
 تمامیت