فولادین ذوب آمل

قطعات سنگین گروه فولادین ذوب آمل

قطعات سنگین:


نام قطعه مواد مورد استفاده وزن (Kg)
قالب بدنه خودروئی GG25
GG30
GM246
GGG40
GGG60
5000-9500