فولادین ذوب آمل

بازدید از شرکت فولادین ذوب آمل

بازدید از شرکت

چنانچه ارگان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و موسسات خواهان آشنایی کلی با روند تولید شرکت باشند به آن بازدید اطلاق می گردد. انجام بازدیدها بر اساس برنامه و مسیر مشخص و از پیش تعیین شده صورت می گیرد و شامل نمایش فیلم، ارائه توضیحات و بازدید از واحدهای مختلف است. تعداد نفرات گروه های بازدید 25 تا 30 نفر می باشد.

روند درخواست بازدید:

ارگان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و موسسات می توانند درخواست خود را از طریق (دبیرخانه 44203235-011) برای روابط عمومی شرکت فولادین ذوب آمل ارسال داشته و با تماس با شماره تلفن 44203232-011 داخلی 101 و 102 تائیدیه وصول دریافت نمایند. روابط عمومی پس از وصول درخواست بازدید و تایید مدیریت روابط عمومی، بر اساس اولویت ها و محدودیت های شرکت فولادین ذوب آمل با مجموعه درخواست کننده تماس گرفته و هماهنگی های لازم درخصوص تعیین زمان و نحوه بازدید از شرکت را انجام می دهد.

تذکر: با توجه به ماهیت فعالیت شرکت فولادین ذوب آمل، بازدید دانش آموزان از این مجموعه امکانپذیر نمی باشد.