فولادین ذوب آمل

تولید قطعات سنگین شرکت فولادین ذوب آمل

قطعات سنگین:

ایستگاه قالبگیری قطعات سنگین، قطعات مختلف صنعتی چدنی و فولادی را در دو روش قالبگیری چسب سیلیکات سدیم + Co2 و یا Full-Mold ریختگری نموده و قطعات تمام کار شده مطابق با شرایط مورد نیاز مشتری تحویل می گردد.


Moulding line Origen Flask Dimensions capacity Pouring method
Co2 Manual Iran Depend on the weight and shape of the part 1 kg -12 MT Melt Ladle pouring
Full-Mould Iran Depend on the weight and shape of the part 10 Kg-12 MT Melt Ladle pouring