فولادین ذوب آمل

خط مشی شرکت فولادین ذوب آمل


  

ما برای پیاده سازی و تقویت سیستم مدیریت کیفیت(QMS) مطابق با الزامات (مشتری، بین المللی) و نیز الزامات داخلی بر اساس موارد کیفی متعهد می باشیم.

موارد کیفی:

• رضایت مشتری
• رقابت در قیمت تولید، تحویل به موقع(OTD) و نوآوری
• تلاش بالا تا رسیدن به نقص صفر
• استفاده از نیروی انسانی اهل رقابت
• بهبود مستمر
• اشتیاق بالا جهت پیاده سازی و بهبود سیستم مدیریت کیفیت (QMS)
• مدیریت ریسک