فولادین ذوب آمل

درباره مدرسه مهارت شرکت فولادین آمل

درباره مدرسه مهارت

مدرسه مهارت فذا با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر جهت اشتغال در شرکت فولادین ذوب آمل از سال 1398 ایجاد گردید. آموزشها بر اساس نیازسنجی های انجام شده توسط واحد منابع انسانی شرکت و همچنین مطابق با شناسنامه های شغلی واحد های مربوطه اجرا می شوند.

لیست دوره های آموزشی بعد از تأیید نهایی در کمیسیون آموزش شرکت در ابتدای هر سال به مدرسه مهارت ارسال می گردد و بعد از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم به مرحله اجرا در می آید.
هم اکنون علاوه بر آموزش پرسنل شرکت فولادین ذوب آمل، امور آموزش مربوط به شرکت فراصنعت آمل نیز در این واحد انجام می شود.
مدرسه مهارت فذا در نظر دارد در آینده ای نزدیک ارتباط خود را با سایر صنایع در سطح شهرستان آمل گسترش داده و آموزش نیروی انسانی ایشان را به عهده بگیرد.