فولادین ذوب آمل

تولید شمش و میله گرد شرکت فولادین ذوب آمل

ریخته گری مستمر:

خط ریخته گری شمش ساختمانی قابلیت تولید شمش ساختمانی از مقطع 100×100 تا 120×120 میلیمتر می باشد. در این ایستگاه، مذاب تهیه شده در کوره های القایی پس از تنظیم دقیق آنالیز مذاب مطابق با استانداردهای بین الملی و یا مطابق با خواست مشتری توسط روش آنالیز شیمیایی اسپکترومتری مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد و در صورت تائید ترکیب شیمیایی مجوز ریخته گری در خط ریخته گری پیوسته R4000 صادر می گردد.