فولادین ذوب آمل

طراحی مهندسی شرکت فولادین ذوب آمل

مهندسی:

واحد مهندسی شرکت فولادین ذوب آمل با دریافت و بررسی خواسته های مشتری (نقشه قطعه، استاندارد، مشخصات محصول و ...) اقدام به طراحی فرایند تولید، ساخت مدل و جعبه ماهیچه ها و تولید نمونه های اولیه جهت اخذ تائیدیه از مشتری می نماید. همچنین واحد مهندسی با استفاده از دانش و تجربه پرسنل متخصص خود، در پروسه تولید انبوه نیز با انجام اقدام اصلاحی و بهینه سازی کلیه فرایند ها، بهبود مستمر را اجرا می نماید. .طراحی سه بعدی جعبه ماهیچه و مدل های مربوطه توسط متخصصان طراحی قالب با استفاده از نرم افزار های تخصصی طراحی در داخل مجموعه انجام می شود.
پس از طراحی مدل و قالب، کلیه جزئیات اجرا فرایند تولید توسط مهندسان با تجربه پروسه تکوین و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SUTCAST بررسی و صحه گذاری می گردد و مشکلات کیفی احتمالی بررسی و رفع می گردد.
پس از صحه گذاری فرایند تولید در نرم افزار شبیه ساز فرایند ساخت مدل و جعبه ماهیچه ها شروع شده و همچنین تدوین مدارک مربوط به پروسه تولید و کنترل قطعه ( SQA، Survey Plan، PPAP، APQP و یا ...( اجرا می گردد.

در زمان اجرا پروسه تکوین و تولید انبوه محصول واحد مهندسی کلیه مراحل تهیه مواد اولیه، تولید، کنترل فرایند تولید و محصول را تحت نظر داشته و با تعریف اقدامات اصلاحی لازم جهت کاهش ضایعات و افزایش رضایت مشتریان اقدام می نماید.