فولادین ذوب آمل

مقررات کارآموزی در شرکت فولادین ذوب آمل

* لطفا مقررات کارآموزی را بدقت مطالعه فرمایید

*کارآموزان جهت تماس با واحد آموزش و توسعه، در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری 7:30 تا 16:30 با شماره 44203232-011 (داخلی 328) تماس حاصل فرمائید

کارآموزی:

1- ارائه معرفی نامه رسمی دانشگاه و اخذ تائیدیه های رسمی شرکت فولادین ذوب آمل
2- انجام کارآموزی مطابق با زمان اعلام شده در معرفی نامه دانشگاه
3- تهیه گزارش علمی و قابل استفاده برای شرکت فولادین ذوب آمل
4- رعایت مقررات و ضوابط شرکت فولادین ذوب آمل
5- شرکت در دوره آموزشی ایمنی عمومی
6- استفاده موثر از لوازم و وسایل ایمنی
7- حضور به موقع و مطابق با ساعت کار در محل شرکت (کارآموزی در ایام تعطیلات رسمی و پنجشنبه ها امکانپذیر نخواهد بود)
8- پیگیری طرح ها و پروژه های ارجاعی


.