فولادین ذوب آمل

ذوب سازی شرکت فولادین ذوب آمل

ذوب سازی:

هپروسه ذوب سازی توسط کوره های القایی با استفاده از قراضه پرسی و افزودن فروآلیاژهای مرغوب انجام شده و ترکیب شیمیایی مذاب تولیدی توسط دستگاه های آنالیز اسپکترومتری مشخص می شود. برای قطعات چدن داکتیل قبل از تخلیه ذوب از کوره به پورینگ عملیات نشکن سازی به روش Cored wire و یا تاندیش کاور انجام می شود. بر اساس هر ذوب آماده شده کد ذوب منحصر به فردی تعریف می شود و بر روی قطعات حک می شود که از این طریق کلیه مشخصات فرایندی تولید قطعه قابل ردیابی می باشد.Furnace Origen capacity Quantity
Otto- Junker induction furnace Germany 12 MT 1 (2 Crucibles)
Electrotherm induction furnace India 6 MT 2 (4 Crucibles)
MIT induction furnace India 5 MT 2 (3 Crucibles) MIT
Arc Furnace Hungary 3 MT 1