فولادین ذوب آمل

قطعات اکسل در گروه فولادین ذوب آمل

قطعات اکسل

نام قطعه وزن (Kg) گرید قطعه نام قطعه مواد نوع مشتری
9
7.5
GLI3,PSA S345100
GLI3,PSA S345100
دیسک هواخنک 283Ø
دیسک هواخنک 266Ø
آهن خاکستری 301,2008 پژو ، ساپکو ، ایرانخودرو
6.5
5
4.5
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
آهن داکتیل TU5 ساپکو ، ایرانخودرو
7.5
4.5
9
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S34510
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
آهن خاکستری
9
9.5
4.8
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B51111
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
آهن داکتیل XU7
7
5.5
7.8
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
آهن خاکستری
8.7
5.5
GLI3,PSA
S345100GLI2 PSA
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
آهن خاکستری EF7