فولادین ذوب آمل

قطعاتی که به ایرانخودرو ارسال می شود


نام قطعه وزن (Kg) نام قطعه گرید قطعه نوع مواد
9
7.5
دیسک هواخنک 283Ø
دیسک هواخنک 266Ø
GLI3,PSA S345100
GLI3,PSA S345100
آهن خاکستری
6.5
5
4.5
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
آهن داکتیل
7.5
4.5
9
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S34510
آهن خاکستری
9
9.5
4.8
بازوئی اکسل عقب سیستم تعلیق RH
بازوئی اکسل عقب اتصال RH
سگدست
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B511110
GSA,PSA B51111
آهن داکتیل
7
5.5
7.8
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
کاسه چرخ
GLI3,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
GLI2,PSA S345100
آهن خاکستری
8.7
5.5
دیسک هواخنک جلو
دیسک عقب
GLI3,PSA
S345100GLI2 PSA
آهن خاکستری